Lage-inkomensvoordeel

Om het aantrekkelijker te maken voor werkgevers om mensen met een laag loon in dienst te nemen en houden, is het mogelijk om een tegemoetkoming voor de loonkosten van deze werknemers te krijgen. In dit artikel lees je of en hoe je in aanmerking komt voor dit lage-inkomensvoordeel (LIV). 

Wat is lage-inkomensvoordeel?

Het LIV is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en omvat een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die mensen in dienst hebben met een laag inkomen. Het doel van de regeling is het verhogen van kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een (in potentie) laag loon. De overheid wil werkgevers dus stimuleren werkgelegenheid te bieden voor deze groep werknemers.

Wanneer kom je in aanmerking voor LIV?

Heb of neem je werknemers in dienst met lage inkomens en wil je weten of je voor (toekomstig) personeel recht hebt op de tegemoetkoming? Dan moet je nagaan of de betreffende werknemers voldoen aan de voorwaarden:

  • De werknemer ontvangt loon uit tegenwoordige dienstbetrekking: Hij of zij is op het moment dat je de aanvraag doet, in loondienst werkzaam;
  • De werknemer is voor tenminste één werknemersverzekeringen (WAO, WW, WIA, Ziektewet) verzekerd;
  • De werknemer had een gemiddeld uurloon tussen € 10,73 en € 13,43 in 2022, of heeft een gemiddeld uurloon tussen € 12,04 en € 15,06 in 2023;
  • De werknemer voldoet aan de urennorm van minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar;
  • De werknemer is jonger dan de AOW-leeftijd (66 jaar en 10 maanden in 2023).

Voorbeeld 1

Hans heeft een garage. Johan was gedurende heel 2022 bij hem in dienst en werkte gemiddeld 32 uur per week (1664 uur per jaar). Hij voldoet daarmee aan het minimale urencriterium.
Het salaris van Joris bedroeg € 13,40 per uur. Hij zat daarmee ruim € 2,00 boven het minimum, maar nog net laag genoeg voor lage-inkomensvoordeel. 
Hans heeft daarmee als werkgever recht op € 815,00 LIV. Betaalde hij Joris 13,45 per uur? Dan loopt hij de LIV net mis en ontvangt niets. Als Joris overuren gemaakt heeft bovenop de 32 gecontracteerde uren, dan is het belangrijk dat deze ook vermeld worden, de LIV gaat hierdoor mogelijk omhoog.

Loonkostenvoordeel

Voldoet je werknemer aan bovenstaande criteria en heeft hij/zij naast LIV ook recht op loonkostenvoordeel (LKV)? Dan wordt alleen de hoogste van de twee tegemoetkomingen uitgekeerd. In dit artikel kun je lezen wat loonkostenvoordeel is en of je (werknemer) ervoor in aanmerking komt.

Voorbeeld 2

Stephanie heeft een online winkel. Hier werkten in het afgelopen jaar drie medewerkers fulltime. Alle drie ontvingen ze het minimumloon van 10,73 per uur. Stephanie heeft hiermee recht op de maximale LIV uitkering: ze krijgt € 960 x 3 = maar liefst € 2.880.

Hoogte LIV

De hoogte van het lage-inkomensvoordeel wordt berekend over de verloonde uren: de uren die in het contract van de medewerker heeft staan en het betaalde meerwerk/overwerk.

Voor 2023 ziet het LIV er als volgt uit:

Gemiddeld uurloon over 2023 € 12,04 tot en met € 15,06        
LIV per werknemer per verloond uur € 0,49       
Maximale LIV per werknemer per jaar € 960

(bron: uwv.nl)

UPDATE
Tijdelijke verhoging  lage-inkomensvoordeel

De LIV-vergoeding per verloond uur over 2022 wordt eenmalig met terugwerkende kracht over 2022 (uitbetaald in 2023) verhoogd van € 0,49 naar € 0,78 per verloond uur per werknemer. De maximale vergoeding wordt eenmalig met terugwerkende kracht over 2022 (uitbetaald in 2023) verhoogd van € 960 naar € 1.520 per werknemer per kalenderjaar. In de  eerste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023  die de Belastingdienst publiceerde, staat de verhoging van het LIV over 2023 (uitbetaald in 2024) nog wél genoemd. Maar de tijdelijke verhoging is beperkter dan de eerder voorgenomen verruiming.  Het bedrag aan LIV dat in 2024 wordt uitbetaald over 2023 wordt eenmalig € 0,63 per verloond uur (was: € 0,49). Het maximale bedrag wordt € 1.242 (was: € 960) per werknemer per kalenderjaar.

 Deze regelhulp geeft je meer inzicht in de (mogelijke) hoogte van het lage-inkomensvoordeel voor jouw werknemer(s).

Aanspraak maken op LIV?

LIV hoef je niet zelf aan te vragen. Als je recht hebt op de compensatie, dan wordt dit automatisch doorberekend aan de hand van je loonaangifte. Let op dat je het aantal verloonde uren hier goed invult, zo voorkom je dat je het LIV onterecht misloopt. Als je recht hebt op de compensatie, dan ontvang je de tegemoetkoming in het jaar volgend op het jaar van de loonaangifte.

Meer weten

Het  UWV informeert werkgevers over Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Als je personeel aanneemt met een afstand tot de arbeidsmarkt, heb je mogelijk recht op meer voordelen. Je kunt met de Wtl in aanmerking komen voor 

- Loonkostenvoordeel
- Een  proefplaatsing van twee maanden (de werknemer komt dan met behoud van uitkering ‘proefdraaien’);
- Een no-risk- polis (een Ziektewetuitkering als de werknemer ziek wordt);
- Een  jobcoach  voor begeleiding van de werknemer; 
- Het  Jeugd  lage inkomensvoordeel

Rendement online publiceerde in november 2022  een artikel over de tijdelijke verhoging van het LIV en de beperking die daarop volgde.