Per 2014 vervangt Werkhervattingskas de WGA premie gedifferentieerd, de Whk bestaat uit drie premiecomponenten

Per 2014 vervangt de Whk de WGA premie gedifferentieerd. Van belang is dat de premie is opgebouwd uit drie premiecomponenten: A. WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen, B. WGA-lasten flexibile dienstbetrekkingen en de C. ZW-lasten.

Berekeningwijze van de componenten
Het gaat om een landelijke rekenpercentage plus opslag of min een korting op basis van het individueel presteren van een bedrijf in vergelijking met de sector waarin een bedrijf zit. Heeft je personeel weinig gebruik gemaakt van WGA of ZW uitkeringen in vergelijking tot het sector gemiddelde dan wordt het landelijk percentage verminderd met een korting. Andersom een verhoging middels een opslag.

Voorbeeld
Berekening component A: Vaste landelijke rekenpercentage (LR) minus korting of plus een opslag (KO+) = premie KO = Sector gemiddelde risico op WGA (SGR) minus bedrijfs individuele WGA risico (BIR) KO+= KO maal een algemene correctiefactor (AC) LR = 0,51% SGR = 0,30% BIR = 0,35% AC = 1,44 KO = 0,05% (SGR minus BIR) KO+ = AC maal KO = 1,44 maal 0,05% = 0,07% De LR en AC wordt jaarlijks door de minister vastgesteld. BIR is personeel genoten uitkering* in 2012 gedeeld door gemiddelde premieloon afgelopen 5 jaar. * voor component A betreft het WGA-uitkeringen van vaste dienstbetrekkingen, voor de component B betreft het de WGA-uitkeringen van flexibile dienstbetrekkingen en voor component C de ZW-uitkeringen. Uitkeringen voor personeel in dienst van individuele werkgever.

Dan is de premie = LR + KO+ = 0,51% + ,07% = 0,58%

Uiteindelijk is de Whk de optelling van de drie componenten. Voor de premies Whk voor het jaar 2014 raadpleeg daarvoor https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-24667.html