Wet WAB: Lage of hoge WW premie, wanneer is dat?

In kader van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die ingaat per 2020, is de sectorpremie voor de WerkloosheidsWet (WW) afgeschaft. In de plaats daarvan is er een indeling op basis van de aard van de overeenkomst, en is de premie of hoog of laag. Het verschil tussen hoog en laag zal 5% bedragen, of wel €5 per €100 loon.

Om in aanmerking te komen voor de lage WW premie dan dient er sprake te zijn van:

  1. een schriftelijke arbeidsovereenkomst;
  2. zijnde een contact voor onbepaalde tijd; en
  3. het geen oproepovereenkomst is (lees hieronder verder over de oproepovereenkomst)

Voor werknemers die niet aan deze drie voorwaarden voldoen betaalt u de hoge WW-premie.

Er is sprake van een oproepovereenkomst als de omvang van de arbeid niet is vastgelegd in een aantal uren per tijdseenheid van maximaal een maand. Ook als de omvang van de arbeid niet is vastgelegd in een aantal uren per tijdvak van maximaal een jaar, waarbij het recht op loon gelijkmatig is verspreid over dat tijdvak is sprake van een oproepovereenkomst. Heeft u de loondoorbetalingsverplichting uitgesloten wanneer uw werknemer de overeengekomen arbeid niet verricht, dan is dit ook een oproepovereenkomst. 

Voor werknemers die niet aan deze drie voorwaarden voldoen betaalt u de hoge WW-premie.

Herziening WW premie: correctie van lage naar hoge premie

Herziening van de lage WW-premie in de volgende situaties:

  1. Wanneer een arbeidsovereenkomst twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking eindigt, de twee maanden in de maximale proeftijd voor een contract voor onbepaalde tijd.
  2. Wanneer er meer dan 30% meer wordt uitbetaald (verloond wordt) dan is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst in een kalenderjaar.

Lage premie uitzonderingssituaties

Lage premie van toepassing voor een werkgever in de volgende situaties:

  1. De werknemer onder de 21 jaar is en maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) verloond heeft gekregen.
  2. Hij een leerling in dienst heeft die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt. De overeenkomst met de BBL-leerling moet voorzien zijn van een dagtekening en zijn opgenomen in de administratie van de werkgever
  3. De werkgever een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Over dit deel van de betaling aan de werknemer is de werkgever dan de lage WW-premie verschuldigd.